7m精品福利视频导航

7m精品福利视频导航

按《金匮》本文作“无”。 善哉,子之言。

脉数汗出亦然,紧为未解,发热而厥,七日下利,为难治。以是自占,萬不失一也。

故木也,乃受命生於元氣太陰水中,故以甲子為初始。 稍加至二十丸,禁生冷、滑臭食物厥阴中风,脉微浮者为欲愈,不浮者为未愈。

乃於內外神反為其除害,弟子居前,主為其對。凡人為行,不欲樂善,為悉凶也。

 若病者身无汗,小便数,或手足逆冷,不恶寒,反恶热,或饮酒后,慎不可行桂枝汤也。吾之道比若日月,周流運行照天下,各自言昭昭,大明而足。

 比生何從發起,自致大神異語乎?诸四逆脉微弱虚细,或弦迟,虽中满闷,不可吐,宜橘皮汤、枳实散之类。

Leave a Reply